ЖЫЛДЫҚ ЖОСПАРЫ

БЕКІТЕМІН

Рахатауылдықокругініңәкімі

________________ Қ.Ақшабаев

«__»_______________  2019 жыл

 
 

Қазақстан Республикасы Президентінің«Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның

тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауын 

ақпараттық– насихаттау тобының

ЖЫЛДЫҚ ЖОСПАРЫ

 
 
 

Шараларатауы

Орындалу

мерзімі

Жауапты

адамдар

1

Қазақстан Республикасы Президентінің 

«Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның

тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты

Қазақстан халқына Жолдауынантуындайтын

негізгістратегиялықбағыттарынхалық

арасындаақпараттыққолдаужұмыстарын

жүргізу.

Жылбойы

Ақпараттық

насихаттау

тобы

2

Қазақстан Республикасы Президентінің 

«Сындарлы қоғамдық диалог –

Қазақстанның тұрақтылығы мен

өркендеуінің негізі»атты Қазақстан

халқына Жолдауынауылдық округ 

активтеріарасындаталқыға салу

Қыркүйекайы

Ақпараттық

насихаттау

тобы

3

Қазақстан Республикасы Президентінің 

«Сындарлы қоғамдық диалог –

Қазақстанның тұрақтылығы мен

өркендеуінің негізі» атты Қазақстан

халқына Жолдауынтүсіндірубойынша

округтікақпараттобыныңауыл

тұрғындарыменкездесуі.

Қазан, қараша айы

Ақпараттық

насихаттау

тобы

4

Қазақстан Республикасы Президентінің

«Сындарлы қоғамдық диалог –

Қазақстанның тұрақтылығы мен

өркендеуінің негізі» атты Қазақстан

халқына Жолдауыннасихаттау

мақсатындамәдениспорттық

іс-шара ұйымдастыру.

Шілдеайы

Ақпараттық

насихаттау

тобы

5

Қазақстан Республикасы Президентінің

«Сындарлы қоғамдық диалог –

Қазақстанның тұрақтылығы мен

өркендеуінің негізі» атты Қазақстан

халқына Жолдауынмектепоқушылары

арасындатүсіндіружұмыстарынжүргізу.

Желтоқсан  айы

Мектеп

директорлары

6

Денсаулықсақтаусаласыныңмамандары

арасындаЖолдаудынасихаттаужәне

түсіндіружұмыстарынжүргізу

мақсатындадөңгелекүстелөткізу

Ақпан, қаңтар айы

Ақпараттық

насихаттау

тобы

7

Қазақстан Республикасы Президентінің 

«Сындарлы қоғамдық диалог –

Қазақстанның тұрақтылығы мен

өркендеуінің негізі» атты Қазақстан

халқына Жолдауы бойынша

мектептердеашықсабақтарөткізу.

Наурызайы

Мектеп

директорлары

8

Қазақстан Республикасы Президентінің

«Сындарлы қоғамдық диалог –

Қазақстанның тұрақтылығы мен

өркендеуінің негізі» атты

Қазақстан халқына Жолдауы 

бойыншажемқорлықпен

күресжәнезаңныңүстемдігі

бойыншамемлекеттік

қызметкерлермендөңгелек

үстелөткізу.

Сәуір,

Мамыр

айы

Ақпараттық

насихаттау

тобы

9

Қазақстан Республикасы

Президентінің«Сындарлы

қоғамдық диалог – Қазақстанның

тұрақтылығы мен өркендеуінің

негізі»атты Қазақстан халқына

Жолдауыныңнасихатталуына

мониторинг жасау.

Жылбойы

Рахатауылдық

округінің

аппараты

 
 

 Рахата ауылдық округі 

әкімі аппаратының жетекші маманы                             А.Ордаханова


﷟HYPERLINK "javascript:%20void(0)"